Baile

Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile - 2014

Cén cineál cúrsa é?

Tá an cúrsa seo dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge an-mhaith, idir labhartha agus scríofa, acu agus tuiscint réasúnta maith ar ghramadach na teanga.

Laethanta EPV:

3

Cúrsa ag tosú:

01/07/2014

Cúrsa ag críochnú:

22/08/2014

Fad an chúrsa:

20 uair an chloig

Líon aonad:

5

Dátheangach:

Fóram pléite:

Cleachtaí idirghníomhacha:

Ábhar fuaime:

Ábhar físe:

Ábhar le híoslódáil:

Réamhrá

Tá an cúrsa dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge an-mhaith, idir labhartha agus scríofa, acu agus tuiscint réasúnta maith ar ghramadach na teanga. Beidh deis ag na rannpháirtithe díriú ar ghnéithe den ghramadach atá níos casta ná na cinn atá i gceist sa Mheánchúrsa – gnéithe lárnacha san áireamh a mbíonn deacrachtaí ag fiú cainteoirí maithe leo. Cabhróidh an cúrsa leis na múinteoirí Gaeilge níos cruinne a úsáid sa seomra ranga agus i gcomhthéacsanna eile gairmiúla.

Tá na rialacha mínithe sa chúrsa ar bhealach simplí, sothuigthe agus tá iarracht déanta téarmaíocht chasta a sheachaint. Tá na míniúcháin breá gonta agus tá aird tarraingthe ag an údar tríd síos ar phatrúin agus ar an tslí a n-úsáidtear struchtúir éagsúla sa chaint laethúil agus sa teanga scríofa.

Is cúrsa dátheangach é - tá aistriúchán Béarla curtha ar fáil de gach abairt Ghaeilge atá ann.

Is iad príomhaidhmeanna an chúrsa ná:

 • cabhrú leis na múinteoirí feabhas a chur ar chaighdeán a gcuid gramadaí trí ghnéithe níos casta de ghramadach na teanga a mhíniú ar bhealach soiléir, sothuigthe
 • aird na rannpháirtithe a tharraingt ar thábhacht an chruinnis agus iad a spreagadh leis an méid a fhoghlaimeoidh siad a chur i bhfeidhm sa seomra ranga, rud a rachaidh chun sochair dóibh féin agus dá gcuid daltaí
 • deis a thabhairt do na múinteoirí smaointe praiticiúla don seomra ranga a mhalartú lena chéile san fhóram díospóireachta.

Údair

Is é Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir agus duine de bhunaitheoirí an chomhlachta, a scríobh ábhar an chúrsa seo. Rinne Lisa Madden eagarthóireacht ar Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile agus scríobh sí cuid de chleachtaí an chúrsa fosta.


Ábhar an chúrsa

Ní fhéachtar sa chúrsa le cur síos cuimsitheach a thabhairt ar ghramadach na Gaeilge ach leagtar béim ar chuid de na gnéithe is lárnaí di agus ar ghnéithe atá níos casta.

Modúl 1

 • Cuid 1: An Tuiseal Ginideach 1
 • Cuid 2: An Tuiseal Ginideach 2

Modúl 2

 • Cuid 1: An Aidiacht 1
 • Cuid 2: An Aidiacht 2

Modúl 3

 • Cuid 1: Na Bunuimhreacha
 • Cuid 2: Na hOrduimhreacha

Modúl 4

 • Cuid 1: An Clásal Coibhneasta 1
 • Cuid 2: An Clásal Coibhneasta 2

Modúl 5

 • Cuid 1: An Chopail Is
 • Cuid 2: An Modh Coinníollach / Má agus Dá

Treoir

Leagan amach

Tá cúig mhodúl sa chúrsa Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile agus tá meascán de mhíniúchán agus de cheachtanna i gceist i ngach ceann acu. Tar éis duit roinnt rialacha gramadaí a léamh, bíonn deis agat ceachtanna a dhéanamh bunaithe ar na rialacha sin. Ní mór thart ar 20 uair an chloig a chaitheamh ar na gníomhaíochtaí ar líne agus as líne.

Tá na ceachtanna ar fad idirghníomhach. Nuair a bheidh ceacht déanta agat is féidir leat an cnaipe Seol a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirfear in iúl duit cad iad na freagraí a bheidh ceart agat agus cad iad na freagraí a bheidh mícheart agat, cuirfear na freagraí cearta ar fáil duit agus tabharfar scór duit. Is ceachtanna neamh-mheasúnaithe iad na ceachtanna seo; an aidhm atá leo ná idirghníomhaíocht an úsáideora le hábhar an chúrsa a spreagadh, agus deis a thabhairt dó an méid atá foghlamtha aige a chleachtadh.

Fóram

Tá rannpháirtíocht san fhóram díospóireachta ar líne mar chuid éigeantach de gach modúl. Ní mór páirt a ghlacadh san fhóram trí smaointe a mhalartú leis na múinteoirí eile agus tascanna scríofa a dhéanamh. Tá deis ag na rannpháirtithe dul i dteagmháil le héascaitheoirí an chúrsa ar an bhfóram seo freisin.

Measúnú

Tá ceachtanna idirghníomhacha le déanamh i ngach modúl, agus nuair a bheidh ceacht déanta, is féidir an cnaipe Seol a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cé go dtabharfar scór duit, is ceachtanna neamh-mheasúnaithe iad na ceachtanna seo; an aidhm atá leo ná idirghníomhaíocht an úsáideora le hábhar an chúrsa a spreagadh, agus deis a thabhairt dó an méid atá foghlamtha aige a chleachtadh.

Tá rannpháirtíocht i bhfóram díospóireachta ar líne mar chuid éigeantach de gach modúl. Ní mór duit páirt a ghlacadh san fhóram seo trí smaointe a mhalartú leis na múinteoirí eile agus tascanna scríofa a dhéanamh.

Ag deireadh an chúrsa, tá ceist athmhachnamhach le freagairt. Cinnteoidh an cheist seo go ndeachaigh tú i ngleic le hábhar an chúrsa, agus tabharfaidh sé deis duit machnamh a dhéanamh ar chur chun feidhme ábhar an chúrsa sa seomra ranga.

Beidh measúnú ar do chuid oibre bunaithe den chuid is mó ar chaighdeán do chuid oibre scríofa, ach coimeádfar taifead den mhéid ama a bheidh caite agat ag obair ar an gcúrsa chomh maith.

Tábhachtach

Ní mór an cúrsa a dhéanamh idir 1 Iúil 2014 agus 22 Lúnasa 2014 chun Saoire Phearsanta Bhreise de thrí lá a thuilleamh. I rith na tréimhse sin, is fútsa atá sé cinneadh a dhéanamh cathain is mian leat staidéar a dhéanamh ar ábhar an chúrsa.

De réir rialacha na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le cúrsaí ar líne, ní bhfaighidh rannpháirtithe Saoire Phearsanta Bhreise ach i gcomhair cúrsa amháin.


Ceisteanna Coitianta

Cathain is féidir liom clárú don chúrsa?

Anois díreach!

Cathain is féidir liom tús a chur leis an gcúrsa?

Am ar bith ó thús mhí Iúil ar aghaidh. Ní mór an cúrsa a dhéanamh am éigin idir 1 Iúil 2014 agus 22 Lúnasa 2014 chun Saoire Phearsanta Bhreise de thrí lá a thuilleamh.

Cathain a chaithfidh mé a bheith críochnaithe leis an gcúrsa?

Faoi 22 Lúnasa. Ní mór an cúrsa a dhéanamh am éigin idir 1 Iúil 2014 agus 22 Lúnasa 2014 chun Saoire Phearsanta Bhreise de thrí lá a thuilleamh. I rith na tréimhse sin, is fútsa atá sé cinneadh a dhéanamh cathain is mian leat staidéar a dhéanamh ar ábhar an chúrsa.

Cén obair a bheidh le déanamh agam i ngach modúl?

Beidh ort ábhar an mhodúil a léamh agus tabhairt faoi na cleachtaí idirghníomhacha go léir.
Nuair a bheidh an méid sin déanta agat, beidh ort an cheist idirghníomhach ag deireadh an mhodúil a fhreagairt ar fhóram an chúrsa.
Ag deireadh an chúrsa ar fad, ní mór duit an cheist athmhachnamhach a fhreagairt. Arís, beidh ort do fhreagra a chur ar an bhfóram.

Cé mhéad uair an chloig is gá dom a chaitheamh ag déanamh obair an chúrsa seo?

Timpeall fiche uair an chloig.

An i nGaeilge nó i mBéarla atá ábhar an chúrsa scríofa?

Is cúrsa dátheangach é - tá aistriúchán Béarla curtha ar fáil de gach abairt Ghaeilge atá ann.

An mbeidh orm an cheist idirghníomhach ag deireadh gach modúil a fhreagairt as Gaeilge?

Ní bheidh. Molaimid duit Gaeilge a úsáid i do chuid freagraí oiread agus is féidir, ach tá cead agat Béarla a úsáid más gá.

An féidir liom tabhairt faoin gcúrsa ar mo ghuthán cliste nó ar mo ríomhaire táibléid, e.g. iPad?

Is féidir an chuid is mó de ranganna.com a úsáid ar ghuthán cliste nó ar ríomhaire táibléid ach ní oibríonn ábhar ilmheán an tsuímh ar gach cineál gléis. B’fhearr duit, dá bhrí sin, triail a bhaint as aonad samplach den chúrsa a bhfuil sé i gceist agat tabhairt faoi ar an ngléas, sula gcuireann tú an cúrsa sin in áirithe.

Cad a dhéanfaidh mé má bhíonn ceist agam?

Scríobh ar an bhfóram í nó scríobh chuig éascaitheoir an chúrsa. Má bhíonn aon deacrachtaí agat leis an suíomh, glaoigh orainn ar (01) 484 5220, nó scríobh chugainn ag eolas@ranganna.com.

An féidir liom níos mó ná cúrsa amháin a dhéanamh?

Is féidir, cinnte! Ach de réir rialacha na Roinne Oideachais agus Scileanna maidir le cúrsaí ar líne, ní féidir le múinteoirí Saoire Phearsanta Bhreise a fháil ach i gcomhair cúrsa amháin.

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil an cúrsa críochnaithe agam?

Beidh an cúrsa críochnaithe agat nuair a bheidh:

 • timpeall 20 uair an chloig caite agat ag obair ar ábhar an chúrsa
 • freagraí tugtha agat ar na cúig cheist idirghníomhacha agus ar an gceist athmhachnamhach
 • éascaitheoir an chúrsa sásta go bhfuil caighdeán ard go leor ag baint le do chuid oibre
 • do chonradh foghlaimeora, do shonraí pearsanta, an loga um fhoghlaim mhachnamhach agus an fhoirm mheastóireachta faighte ar ais againn.

Gheobhaidh tú do theastas agus taifead ar d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach taobh istigh de dhá lá oibre ón am a chríochnóidh tú an cúrsa. Tógann sé tamaillín na freagraí a thiomsú, agus an teastas agus an taifead a ullmhú.


Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chuig eolas@ranganna.com, nó glaoigh ar (1890) 252 900 nó ar (01) 484 5220.

Aiseolas

Bhreac mé síos roinnt mhaith nótaí i rith an chúrsa agus táim cinnte go gcabhróidh siad go mór liom agus an Ghaeilge á múineadh agam as seo amach. - EB

Tá níos mó muiníne agam anois agus mé ag plé le cúrsaí gramadaí. Tá súil agam go dtabharfaidh mé botúin choitianta faoi deara go héasca in obair na bpáistí anois, agus go mbeidh mé in ann ceachtanna gramadaí a bhunú ar ábhar an chúrsa. Bhí na rialacha leagtha amach go deas soiléir agus thaitin an dóigh a raibh an t-eolas curtha i láthair liom. - NH

Bhí an cúrsa leagtha amach go deas simplí: tugadh go leor samplaí de na rialacha agus bhí neart deiseanna ann chun do chuid eolais a scrúdú. Chabhraigh sé liom feabhas a chur ar mo chruinneas gramadaí féin agus beidh mé in ann dul siar ar na cleachtaí le linn na scoilbhliana. Beidh an chuid is mó den chúrsa an-úsáideach sa seomra ranga: beidh sé i bhfad níos éasca dom cabhair a thabhairt do na daltaí agus beidh mé in ann rialacha gramadaí a mhíniú níos fearr. Tá muinín agam as mo chuid gramadaí anois agus tá tuiscint níos fearr agam ar na rialacha. Beidh sé sin ina chabhair mhór sa seomra ranga agus gramadach na Gaeilge á múineadh agam. - KF