Baile

Gaeilge gan Stró! - Beginners Level

Cén cineál cúrsa é?

Gaeilge gan Stró! – Beginners Level dírithe orthu siúd nach bhfuil eolas ar bith acu ar an nGaeilge. Níl an leibhéal seo oiriúnach do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil. Faoi dheireadh an chúrsa, beidh na rannpháirtithe tar éis foghlaim an chaoi le páirt a ghlacadh i gcomhráite simplí laethúla agus beidh eolas bunúsach acu ar an ngramadach.

Leibhéal:

Glantosaitheoirí

Fad an chúrsa:

80-100 uair an chloig

Líon aonaid:

15

Foram pléite:

Ábhar fuaime:

Ábhar físe:

Cleachtaí idirghníomhacha:

Dátheangach:

3 mhí
€45.00
6 mhí
€80.00
12 mhí
€149.00

Réamhrá

Is cúrsa teanga ilmheán do dhaoine fásta é Gaeilge gan Stró! – Beginners Level. Tá sé dírithe ar dhaoine nach ndearna staidéar ar an nGaeilge cheana féin nó nach bhfuil acu ach cúpla focal. Beidh foghlaimeoirí a thabharfaidh faoin gcúrsa ag obair leo féin, neamhspleách ar mhúinteoir.

Is é aidhm an chúrsa ná an mhuinín agus na scileanna teanga a thabhairt d’fhoghlaimeoirí atá ag teastáil chun cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge go laethúil. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna don fhoghlaimeoir an teanga a scríobh agus a léamh freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.

Tá sé mar aidhm ag Gaeilge gan Stró! – Beginners Level cabhrú leis an té a thabharfaidh faoin gcúrsa:

 • frásaí agus nathanna bunúsacha a thuiscint agus a úsáid
 • é/í féin nó daoine eile a chur in aithne agus ceisteanna a fhreagairt faoin saol laethúil agus sonraí pearsanta a thabhairt, e.g. an áit ina bhfuil sé/sí ina c(h)ónaí, daoine a bhfuil aithne aige/aici orthu agus rudaí atá aige/aici féin
 • cumarsáid a dhéanamh i mbealach simplí le cainteoirí Gaeilge i gcomhthéacsanna sóisialta
 • stór focal a fhoghlaim
 • tuiscint bhunúsach a fháil ar ghnéithe éagsúla den ghramadach.

Údar

Is é Éamonn Ó Dónaill a scríobh Gaeilge gan Stró! – Beginners Level. Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn agus tá sé ag múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta ó bhí 1981 ann. Tá leabhair éagsúla scríofa aige d’fhoghlaimeoirí agus do mhúinteoirí, Essential Irish Grammar (2008), Gramadach gan Stró! (2008/2011) agus Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level (2010) ina measc. Tá Éamonn ag obair mar Stiúrthóir Oideachais le Gaelchultúr ó bhí 2005 ann.


Ábhar an chúrsa

Gaeilge gan Stró! – Beginners Level bunaithe ar shiollabas A1, Teastas Eorpach na Gaeilge, agus ar ranganna Ghaelchultúir ag Bonnleibhéal 1 (Cúrsaí A, B agus C). Tá an bhéim ar an gcaint laethúil agus múintear stór focal agus frásaí úsáideacha a chuirfidh ar chumas foghlaimeoirí labhairt fúthu féin agus faoina saol. Tá comhaid fuaime le fáil tríd síos agus, dá bhrí sin, is féidir le foghlaimeoirí éisteacht chomh minic agus is mian leo leis na focail agus frásaí nua atá á múineadh dóibh.

Aonaid an chúrsa

Tá 15 aonad in Gaeilge gan Stró! – Beginners Level, agus tá gach ceann acu dírithe ar thopaic faoi leith. Seo iad na topaicí atá le fáil sa chúrsa:

 • Aonad 1: Bualadh le Daoine
 • Aonad 2: Cúlra agus Áit Chónaithe
 • Aonad 3: An Teaghlach
 • Aonad 4: An Teach agus Lóistín
 • Aonad 5: Caitheamh Aimsire
 • Aonad 6: An Saol Laethúil
 • Aonad 7: Buanna agus Scileanna
 • Aonad 8: Cúrsaí Oibre
 • Aonad 9: Bia agus Deoch
 • Aonad 10: Cúrsaí Sláinte
 • Aonad 11: Éadaí agus Siopadóireacht
 • Aonad 12: Garanna agus Orduithe
 • Aonad 13: An Deireadh Seachtaine Seo Caite
 • Aonad 14: Laethanta Saoire agus Taisteal
 • Aonad 15: Socruithe a Dhéanamh

Ábhar na n-aonad

Tá na gnéithe seo a leanas le fáil i ngach aonad de Gaeilge gan Stró! – Beginners Level:

 • Key sounds

Na fuaimeanna lárnacha ar cheart do na foghlaimeoirí díriú orthu san aonad áirithe sin.

 • Eolas Úsáideach

An ghramadach a bhaineann leis an topaic atá i gceist san aonad. Cuirtear an ghramadach ar fáil i gcomhthéacs agus i bpíosaí beaga, agus seachnaítear téarmaíocht chasta.

 • Comhráite

Ceithre chomhrá agus aistriúchán Béarla de na comhráite sin. Tá an teanga atá le fáil sna comhráite seo nádúrtha agus dúchasach.

 • Vocabulary agus Useful phrases

Stór focal lárnach agus frásaí úsáideacha a bhaineann le téama an aonaid.

 • Cleachtaí

Réimse leathan de chleachtaí spraíúla atá bunaithe ar an stór focal agus ar an ngramadach atá le fáil san aonad. Tá na cleachtaí scríofa idirghníomhach. Nuair a bhíonn ceacht déanta agat is féidir leat an cnaipe ‘Seol’ a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirtear in iúl duit cad iad na freagraí a bhí ceart agat agus cad iad na freagraí a bhí mícheart agat, cuirtear na freagraí cearta ar fáil duit agus tugtar scór duit. Tá comhaid fuaime leis na cleachtaí béil.

 • Insight

Is í an aidhm atá ag na sleachta seo ná eolas a thabhairt d’fhoghlaimeoirí faoi stair na Gaeilge agus tuiscint níos fearr a thabhairt dóibh mar gheall ar an nGaeilge sa domhan comhaimseartha.

 • Useful tips for learners

Leideanna áisiúla d’fhoghlaimeoirí faoi bhealaí éifeachtúla foghlama.

 • Talking heads

Tá réimse cainteoirí Gaeilge le feiceáil sna físeáin atá le fáil sa rannóg seo. Rinneadh an scannánú ar an láthair i mBaile Átha Cliath agus i nGaillimh.


Treoir

De bhrí gur cúrsa ag an mbonnleibhéal é an cúrsa seo, is i mBéarla atá an chuid is mó de na treoracha agus de na míniúcháin, agus tá aistriúchán Béarla curtha ar fáil de gach abairt Ghaeilge atá ann. Tá fotheidil in úsáid anseo is ansiúd, áfach, go háirithe sna cleachtaí. Sa chás sin, is féidir cliceáil ar an gcnaipe ‘Taispeáin Fotheidil’ / ‘Show subtitles’ atá ag barr na leathanach ar dheis chun teacht ar na fotheidil uile ar an leathanach sin. De rogha air sin, is féidir cliceáil ar an gcomhartha suimithe in aice le haon abairt a bhfuil fotheideal curtha ar fáil di chun teacht ar an bhfotheideal a bhaineann leis an abairt sin amháin.

Tá na ceachtanna scríofa ar fad sa chúrsa idirghníomhach. Nuair a bhíonn ceacht déanta agat is féidir leat an cnaipe ‘Seol’ a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirtear in iúl duit cad iad na freagraí a bhí ceart agat agus cad iad na freagraí a bhí mícheart agat, cuirtear na freagraí cearta ar fáil duit agus tugtar scór duit.

Ag tús gach aonaid, cuirtear in iúl duit cad iad na rudaí a bhfuiltear ag díriú orthu san aonad sin.

Chun bogadh ó scáileán go scáileán níl le déanamh agat ach an cnaipe Right arrow a bhrú. Tá sé ar thaobh na láimhe deise, ag barr nó ag bun an scáileáin. Is féidir leat cliceáil ar líne ar bith faoi na focail ‘PLEAN AN AONAID’ ar an taobh clé den scáileán chun dul go dtí áit éigin eile san aonad.

Ar an leathanach scoir, tugtar léargas duit ar an obair atá déanta agat san aonad agus tugtar scór iomlán duit. Tugtar cúpla rogha duit chomh maith: dul ar aghaidh go dtí an chéad aonad eile, an t-aonad a dhéanamh arís, nó dul go tús an chúrsa ar fad.

Fóram

Tá fóram curtha ar fáil don chúrsa Gaeilge gan Stró! – Beginners Level. Tá deis acu siúd atá cláraithe don chúrsa dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram seo. Is féidir leo teachtaireachtaí a sheoladh chuig an bhfóram, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh.


Ceisteanna Coitianta

Cathain is féidir liom tús a chur leis an gcúrsa?

Anois díreach! Staidéar neamhspleách, gan aon mhúinteoir, atá i gceist. Mar sin is féidir leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ar do shócúlacht, san oifig nó sa bhaile, ag do luas féin, agus ag am ar bith is mian leat.

Cad a dhéanfaidh mé má bhíonn ceist agam?

Scríobh ar an bhfóram í! Beidh tú in ann dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram seo. Is féidir leat teachtaireachtaí a scríobh, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh ann. Bíonn baill d’fhoireann Ghaelchultúir ar an bhfóram freisin, agus beidh siadsan in ann aon cheisteanna casta a fhreagairt.Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chuig eolas@ranganna.com nó glaoigh ar 1890 252 900 nó + 353 (0) 1 484 5220.